Algemene voorwaarden

Begripsbepalingen en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsbepalingen
1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
2. Onder de opdrachtnemer wordt verstaan KBS met statutaire zetel te Nuenen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 17.27.46.24.
3. Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.
4. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
5. Onder opdrachtbevestiging wordt het volgende verstaan: het mondeling of schriftelijk akkoord van de opdrachtgever op de door de opdrachtnemer aangeboden offerte.
6. Onder tarief wordt verstaan: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief of inclusief omzetbelasting plus bijkomende kosten o.a. orderkosten en voorrijkosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en (mondelinge) overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door de opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 2.
3. Toepasselijkheid van andere, al dan niet door de opdrachtgever gehanteerde, algemene of specifieke voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid van deze voorwaarden vooraf schriftelijk is aanvaard.

Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 3: Aanbod en aanvaarding
1. Desgevraagd zal de opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden een duidelijke offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Dit kan per email, mondeling en per handgeschreven opdracht/offerte bedrijfsformulier. Op basis van de informatie die door de opdrachtgever ter zake van de opdracht is verstrekt, is de offerte een weerslag van het verwachte aantal te besteden uren aan een opdracht c.q. de afzonderlijke onderdelen daarvan. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van de offerte voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.
2. Een mondeling aanbod van de opdrachtnemer vervalt indien het niet terstond wordt aanvaard. Indien het wel terstond wordt aanvaard, is de overeenkomst tot stand gekomen.
3. Een schriftelijke aanbieding of offerte en daarmee samenhangende prijsopgave door de opdrachtnemer is vrijblijvend en bindt de opdrachtnemer op zichzelf niet, tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld en de opdrachtgever de offerte binnen die termijn aanvaardt.
4. De opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, dan wel de daarop gebaseerde opdrachtbevestiging, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Inhoud en aanvang van de opdracht, wijziging

Artikel 4: Inhoud en aanvang van de opdracht
1. De opdracht omvat al hetgeen partijen zijn overeengekomen. Indien de opdrachtnemer een offerte heeft verstrekt, maakt deze deel uit van de opdracht, voor zover partijen daarvan naderhand niet zijn afgeweken.
2. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten tijdig en correct alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke medewerking en informatie aan de opdrachtnemer verstrekt. Indien dit niet, niet correct of niet tijdig geschiedt, heeft de opdrachtnemer de keuze om de uitvoering van de werkzaamheden ofwel op te schorten, dan wel binnen de daarvoor overeengekomen termijn te voltooien door middel van het verrichten van meer dan wel andere werkzaamheden, dan wel het inschakelen van derden, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer. De kosten daarvan komen voor rekening van de opdrachtgever, zonder dat deze daarvoor vooraf toestemming hoeft te verlenen. Het in artikel 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
3. De opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, één en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

Artikel 5: Wijziging van de opdracht
1. Partijen treden met elkaar in overleg over een aanpassing van de opdracht indien zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten grondslag lagen aan de opdracht en/of indien de behoorlijke vervulling van de opdracht extra werkzaamheden vereist. Bij dit overleg nemen partijen elkaars gerechtvaardigde belangen in acht.
2. De tussen partijen overeengekomen wijzigingen in de opdracht dienen door de opdrachtgever in beginsel schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden bevestigd, die daarop vervolgens schriftelijk akkoord geeft. Worden de wijzigingen slechts mondeling overeengekomen, dan is het risico voor het correct doorvoeren van deze wijzigingen, alsmede de uit de wijzigingen voortvloeiende consequenties voor rekening van de opdrachtgever.
3. De eventuele meerkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste van de opdrachtgever.

Inschakeling van derden

Artikel 6: Derden
1. Opdrachten worden namens de opdrachtnemer uitgevoerd. Opdrachten kunnen worden uitgevoerd door derden en dit gebeurd middels een onderaanneming. Deze onderaannemers werken exclusief als zelfstandig ondernemer. In principe zal/zullen dit zoveel mogelijk vermeld worden in de offerte. Hoofdaannemer blijft opdrachtnemer.
2. Derden voeren de opdracht geheel zelfstandig uit en zijn verantwoordelijk dat opdracht conform de afgesproken eisen en installatiehandleidingen worden gemonteerd. Eventuele schade die ontstaat door zijn werkzaamheden worden in principe verhaald op de aansprakelijkheidsverzekering van onderaannemer, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen in de intentieverklaring tussen opdrachtnemer en onderaanneming.
3. De opdrachtnemer zal bij de inschakeling van derden de nodige zorg en oplettendheid in acht nemen en informeert opdrachtgever indien en voor zover noodzakelijk over deze inschakeling van derden, met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Uitvoerings- en leveringstermijnen, vertraging, opschorting

Artikel 7: Vertraging in de uitvoering en/of levering
Overeengekomen uitvoerings- en/of leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen, maar gelden slechts als redelijke inschatting. Overschrijding van de overeengekomen uitvoerings- en/of leveringstermijn levert derhalve geen toerekenbare tekortkoming op zoals bedoeld in artikel 12 lid 2 en verschaft aan de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting of betaling jegens de opdrachtnemer, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 8: Opschorting
1. De opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten indien en voor zover de opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien de opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen, die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Het in dit lid bedoelde recht van opschorting laat onverlet het recht van de opdrachtnemer om de overeenkomst op te zeggen krachtens artikel 12.
2. Indien de opdrachtnemer overgaat tot opschorting overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Het in artikel 7 bepaalde is niet van toepassing op opschorting.

Tarief, kosten en betalingsvoorwaarden

Artikel 9: Tarief en kosten
1. Indien geen bedragen zijn overeengekomen, zijn de bij de opdrachtnemer gebruikelijke tarieven van toepassing.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen inclusief omzetbelasting en inclusief eventuele bijkomende kosten. Reistijd wordt in rekening gebracht vanaf Nuenen. Reistijd is werktijd. Orderkosten worden in rekening gebracht voor bijbestellingen en bij modificaties van reeds besteld goederen voor de opdracht.
3. Indien de opdrachtnemer met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien deze prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving, of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden, die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en natuurlijk bij het afwijken ter installatie der opdracht.

Artikel 10: Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden van dit artikel bepaalde, zonder aftrek of enige verrekening te geschieden na voltooiing van opdracht door opdrachtnemer en na goedkeuring van opdrachtgever aan geplaatste opdracht. De goedkeuring geschied op het moment dat de opdrachtgever bekend voor de werkbon nadat opdracht is uitgevoerd en nadat de gehele opdracht samen is doorlopen. Indien specifiek is overeengekomen kan er een betalingstermijn van max veertien (14) dagen overeengekomen worden.
2. Betaling dient te geschieden aan opdrachtnemer en op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekeningnummer. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd om voor of namens opdrachtnemer betalingen te doen aan zelfstandige door opdrachtnemer ingeschakelde derden, onderaannemers of leveranciers. Dit gaat aan de hand van een bankoverschrijving, telebanking of middels mobiele betalingen bij oplevering.
3. De opdrachtgever kan van de opdrachtgever een voorschot van betaling verlangen, voordat met de uitvoering van werkzaamheden wordt begonnen en/of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Een voorschotnota zal bij de eindafrekening worden verrekend met de alsdan daadwerkelijk verschuldigde tarieven en kosten.
4. Indien de opdrachtgever niet (geheel) binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens de opdrachtnemer voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij – zonder dat voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist is – rente over het openstaande factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn tot aan de dag waarop de factuur volledig is betaald. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende wettelijke rente . Het in artikel 12 lid 2 bepaalde is niet van toepassing.
5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde worden gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze gemaakte kosten is de overlegging van de desbetreffende facturen voldoende.
6. Indien er een betalingstermijn is overeengekomen en die is opgenomen in de factuur en deze wordt niet door opdrachtgever gerespecteerd dan volgt er op eerste termijn een herinnering der betalingverplichting. Hierin wordt gevraagd per omgaande te betalen met een maximum van 7 dagen. Bij het niet betalen nav eerste herinnering volgt er een tweede herinnering met verzoek tot directe betaling van openstaande factuur. tevens worden dan invordering- en administratiekosten berekend in binnen de Nederlandse wet als redelijk worden beschouwd.
7. Bezwaren omtrent de hoogte van de factuur moeten binnen 7 dagen na de dag van de verzending van de factuur schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijk bezwaar niet opgeschort.

Opzegging van de opdracht en gevolgen daarvan

Artikel 11: Wijze van opzegging
De opdracht wordt opgezegd door een aan de wederpartij gerichte schriftelijke mededeling, waarin tenminste de grond van de opzegging dient te worden vermeld alsmede de datum waarop de opzegging ingaat.

Artikel 12: Opzeggingsgronden
1. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht op te zeggen in geval van faillissement, beslaglegging, surseance van betaling van opdrachtgever, staking van de activiteiten, liquidatie van diens bedrijf, fusie, splitsing of anderszins wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm, waaronder ontbinding van een rechtspersoon of verlies van rechtspersoonlijkheid, of overige omstandigheden die de opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. De opdrachtgever heeft geen recht op (schade)vergoeding in welke vorm dan ook in dit geval.
2. Opdrachtgever kan opdracht opzeggen in de wettelijke bedenktijd zoals omschreven in het wetboek. Indien de opdracht maatwerk betreft en dat is bij plaatsing specifiek van cilinders en sleutels het geval vervalt het recht om opdracht te ontbinden zonder dat er een vergoeding kan worden gevraagd voor dit specifiek maatwerk. geheel conform jurisprudentie vervolgend op de wettelijke bedenktijd. Bedrijfspolicy is dan dat kosten van dit specifiek maatwerk gefactureerd worden aan opdrachtgever en dat de installatiekosten niet worden berekend.
3. Indien er sprake is van overmacht, kan de opdracht door ieder der partijen worden opgezegd.

Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang de opdrachtgever niet al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst, is nagekomen, blijft het geleverde eigendom van de opdrachtnemer. De opdrachtgever kan het geleverde, hetwelk onder het eigendomsvoorbehoud valt, niet in gebruik nemen, publiceren, doorverkopen, vervreemden, verpanden, bezwaren of gebruiken als betaalmiddel.
2. Indien de opdrachtgever in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst dan wel uit deze voorwaarden tekort schiet, is de opdrachtnemer gerechtigd de goederen terug te nemen.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
5. De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Indien en voor zover nodig verbindt de opdrachtgever zich jegens de opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval de opdrachtnemer haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de opdrachtnemer en door de opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten
Modellen, technieken, concepten, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de totstandkoming van het door opdrachtnemer geleverde, zijn en blijven eigendom van de opdrachtnemer. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na toestemming van de opdrachtnemer. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht het geleverde te vermenigvuldigen voor gebruik binnen de eigen organisatie, voor zover dat past binnen het doel van de opdracht.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel 15: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wordt beperkt tot maximaal de hoogte van het gedeclareerd bedrag in verband met de opdracht waarin zich de tekortkoming voordoet, en in elk geval tot het bedrag dat zijn verzekering uitkeert in voorkomend geval. Voor opdrachten met een looptijd van langer dan 2 maanden, geldt dat de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wordt beperkt tot maximaal de hoogte van het gemiddeld per maand gedeclareerd bedrag.
2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien opdrachtgever het door opdrachtnemer geleverde product of advies niet geheel toepast, aanwendt, vervreemdt of anderszins gebruikt op de manier zoals door opdrachtnemer is voorgeschreven of geadviseerd. Ook indien opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in het geleverde product of advies, vervalt elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor tekortkomingen daarvan.
5. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schaden als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht indien de opdrachtgever de opdrachtnemer niet terstond na het ontdekken van de tekortkoming dan wel binnen de termijn dat hij deze redelijkerwijze had kunnen ontdekken op de hoogte stelt van de aanwezigheid daarvan.

Artikel 16: Risico-overgang in geval van producten
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde zaken gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan hem in zijn macht worden gebracht.

Artikel 17: Vrijwaring
1. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer van alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan de opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien de opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever verplicht om haar zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen of na te laten dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Bij gebreke aan dergelijk handelen of nalaten is de opdrachtnemer gerechtigd om zelf de nodige maatregelen te treffen, zonder dat zij daarvoor de opdrachtgever eerst in gebreke hoeft te stellen. Alle kosten en schade die de opdrachtnemer in dat verband worden gemaakt, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Producten: Garanties, reclametermijn

Artikel 18: Procedure in geval van gebreken en klachten
1. De door de opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De opdrachtnemer kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door de opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Uitdrukkelijk wordt gemeld dat garantie wordt verleend op producten die geheel conform installatiehandleidingen zijn gezet door opdrachtnemer. het betreft dus alleen een eigen defect der product.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering en plaatsing schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan de opdrachttnemer te worden gemeld.
5. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan binnen de in lid 4 van dit artikel bedoelde termijnen van 7 respectievelijk 14 dagen, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter keuze van de opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan de opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan de opdrachtnemer te verschaffen.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de opdrachtnemer en de door de opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Hoofdelijkheid en overdracht van rechten en plichten

Artikel 19: Hoofdelijkheid en overdracht van rechten en plichten
1. De opdrachtnemer kan uitdrukkelijk gesteld alleen aansprakelijk worden gesteld voor hetgeen hij heeft overeengekomen, geïnstalleerd en geleverd tot een maximaal bedrag dat nimmer hoger kan zijn dan het totaal bedrag van de opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
2. Opdrachten die uitgevoerd worden door derden en of in onderaanneming worden uitgevoerd uitdrukkelijke op zelfstandige basis van degene die de opdracht uitvoert. Indien de opdrachtnemer werk uitbesteed aan een ander bedrijf en of persoon zal deze nimmer als werknemer van de opdrachtnemer kunnen worden betiteld. Uiteraard zijn hieromtrent aan alle benodigde wettelijke formaliteiten die hieraan ten grondslag liggen voldaan

Geschillenregeling en toepasselijk recht

Artikel 20: Geschillen en toepasselijk recht
1. Geschillen zullen in eerste instantie zoveel mogelijk in der minne worden opgelost. Indien dit niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing leidt, zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook voor opdrachten waarbij aan één of meerdere verbintenissen door partijen geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven, of die waarbij producten of diensten van in het buitenland gevestigde ondernemingen worden afgenomen. 

Eerlijke prijzen
Altijd één vast aanspreekpunt
Gratis woon veilig scan
Beoordeeld met een 9,4